Giới thiệu Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và phát triển đào tạo hệ đại học. Tổ chức thực hiện công tác đào tạo và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Đọc thêm...