CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM

1. Cơ cấu tổ chức:

Đại học Thái Nguyên ra quyết định thành lập Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu trực thuộc trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp và do trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp trực tiếp quản lý. Mọi hoạt động của Trung tâm tuân theo luật pháp của Nhà nước và chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm có Ban Giám đốc và các Tổ công tác và chuyên môn. Nhân sự của Trung tâm khi vào hoạt động dự kiến có 15 - 20 người. Số lượng cán bộ thay đổi phụ thuộc vào yêu cầu công việc của Trung tâm.

Trung tâm có các tổ chức Đảng và đoàn thể như các đơn vị trực thuộc trường


 

Hình 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu

1.1. Ban giám đốc:

- Giám đốc Trung tâm: Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Phó Giám đốc: Giúp giám đốc trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm.

- Nhiệm vụ của Giám đốc, Phó Giám đốc được thực hiện theo quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp.

1.2. Các tổ công tác và chuyên môn:

Cán bộ làm việc ở các tổ công tác và chuyên môn là cán bộ trong biên chế hoặc cán bộ hợp đồng của trường

a, Tổ Văn phòng

Chức năng: Giúp Ban Giám đốc thực hiện các hoạt động về tổ chức và hành chính của trung tâm.

Nhiệm vụ:

+ Tổ chức và tham gia quản lý các lớp đào tạo liên kết;

+ Phối hợp, liên kết với cơ quan giới thiệu việc làm và các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đào tạo của Trung tâm.

+ Tổ chức khai giảng, theo dõi, quản lý thực hành, thực tập.

+ Quản lý văn bản giấy tờ.

+ Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm giao.

b, Tổ quản lý điểm và cấp chứng chỉ

- Chức năng: Giúp Ban Giám đốc quản lý điểm và cấp chứng chỉ của các học viên.

- Nhiệm vụ:

+ Quản lý các số liệu về kết quả học tập của học viên.

+ Quản lý việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho tất cả loại hình đào tạo, bồi dưỡng.

+ Quản lý, giám sát kiểm định việc thực hiện mục tiêu, chương trình, kế hoạch và chất lượng đào tạo.

+ Giám sát chất lượng dạy và học của các hệ đào tạo nghề; báo cáo kết quả và đề xuất giải pháp quản lý, khoa học nâng cao chất lượng dạy và học lên cấp có thẩm quyền để có những điều chỉnh nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

+ Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm giao.

c, Tổ tuyển sinh và kế hoạch đào tạo

- Chức năng: Tham mưu và giúp Ban Giám đốc phương án tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh và lập kế hoạch giảng dạy.

- Nhiệm vụ:

+ Xây dựng, đề xuất chiến lược, kế hoạch tuyển sinh.

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo: quy mô, ngành nghề đào tạo; loại hình đào tạo; hình thức tổ chức và quản lý đào tạo; v.v..

+ Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thực hành nghề căn cứ kế hoạch được duyệt theo quy định hiện hành.

+ Tổ chức các hoạt động mang tính sự kiện phục vụ nhiệm vụ chính trị xã hội theo sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường.

+ Xây dựng kế hoạch năm về liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh đảm bảo chỉ tiêu đề ra.

+ Phối hợp với phòng TTKT&ĐBCLGD  giám sát, kiểm tra đảm bảo chất lượng đào tạo.

+ Phối hợp với Trung tâm,  khoa chức năng thực hiện đào tạo.

+ Thực hiện nhiệm vụ khác do Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường giao

+ Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm giao.

d, Tổ chuyên môn

- Chức năng: Trực tiếp tham gia giảng dạy cho các học viên.

- Nhiệm vụ: Thực hiện giảng dạy theo đúng đề cương, đúng kế hoạch. Chấm, nộp điểm theo KH của Trung tâm.

2. Địa điểm làm việc

Văn phòng làm việc của Trung tâm trước mắt đặt tại khu nhà A6. Căn cứ nhu cầu phát triển và điều kiện cho phép sẽ đề nghị nhà trường xem xét điều chỉnh, sắp xếp sau.

3. Chế độ làm việc và mối quan hệ công tác.

3.1. Chế độ làm việc:

- Trung tâm thực hiện chế độ làm việc theo quy định của nhà nước và của Trường Đại học KTCN. Giám đốc trực tiếp điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giảng viên, giáo viên.

- Mọi quyền lợi, chế độ chính sách của cán bộ, giảng viên thuộc Trung tâm được thực hiện như cán bộ giảng viên Trường Đại học KTCN.

- Định mức, Phụ cấp giảng dạy được hưởng theo Quy định về chế độ làm việc đối với cán bộ, giảng viên, giáo viên của Trường Đại học KTCN.

3.2. Mối quan hệ công tác:

- Đối với Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu:  Trung tâm đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, Ban Giám hiệu trường Đại học KTCN về công tác tư tưởng, nhiệm vụ chung. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm tham mưu, đề xuất và thực hiện chế độ báo cáo với Ban Giám hiệu về lĩnh vực công tác của Trung tâm, và báo cáo với Thường trực Đảng ủy về tình hình Trung tâm khi cần thiết. 

- Đối với các tổ chức: Hội đồng Đào tạo và Khoa học: Hội đồng Tuyển sinh, Hội đồng Thi đua khen thưởng; Hội đồng Kỷ luật; Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Trung tâm tham gia hoạt động và hưởng quyền lợi, nghĩa vụ bình đẳng như các đơn vị trực thuộc khác của Trường.

- Đối với các đơn vị Phòng, Khoa: Là mối quan hệ phối hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường. Tham gia giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn tại các đơn vị Phòng Khoa, cùng tạo điều kiện cho nhau hoàn thành nhiệm vụ với mục tiêu chung là thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tâm có nhiệm vụ tham gia các hoạt động của phòng Công nghệ Thông tin, Trang Website, Bản tin khoa học, và hưởng quyền lợi truyền thông, công nghệ thông tin từ các tổ chức trên.

4. Giải pháp thực hiện

4.1. Tuyển sinh

 - Các sinh viên, cán bộ, giảng viên thuộc trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp và các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên.

- Đào tạo hợp đồng cho các doanh nghiệp.

- Tổ chức và Cá nhân có nhu cầu.

4.2. Giảng viên

- Mời các chuyên gia trong và nước ngoài thuộc các chuyên ngành khác nhau, đặc biệt chú trọng mời chuyên gia (đang công tác) ở các trường đại học và viện nghiên cứu có uy tín về giảng dạy các khóa ngắn hạn.

- Mời giáo viên ngoại ngữ nước ngoài về giảng dạy các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ.

- Giảng viên trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp, giảng viên trong và ngoài các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên có thể phối hợp giảng dạy.

4.3. Tổ chức Đào tạo

Các khóa đào tạo sẽ được tổ chức tại giảng đường, phòng thí nghiệm và trung tâm thực nghiệm của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

4.4. Đảm bảo chất lượng đào tạo

- Công tác tuyển sinh  Minh bạch, công khai. Chương trình đào tạo tiến tiến, đáp ứng được nhu cầu thực tế. Tỷ lệ thực hành đảm bảo từ 30% đến 70% thời lượng đào tạo tùy theo từng cấp đào tạo.

- Về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ giảng dạy học tập hiện đại  như phòng học, phòng thực hành, xưởng thực hành nghề, phòng chuyên dụng khác. Tỉ lệ diện tích phòng học/ sinh viên đảm bảo các tiêu chuẩn của nhà nước. Hệ thống Internet tốc độ cao phục vụ đầy đủ nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập.  Hệ thống thư viện hiện đại, có thư viện điện tử phục vụ người học.

- Về hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

+ Đủ hệ thống nhà ăn, nhà văn hoá, nhà tập đa năng, sân chơi.

+ Xây dựng môi trường văn hoá với nhiều chương trình văn hoá, thể thao, ngoại khoá, tư vấn hỗ trợ hướng nghiệp, việc làm bổ ích.

      - Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên – sinh viên minh bạch, công khai  đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng trong quá trình đánh giá.

- Về đội ngũ giảng viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức, chuyên nghiệp tận tình. 100% giảng viên có trình độ đại học,  20 % có trình độ trên đại học. Tỉ lệ học viên/giảng viên đạt tiêu chuẩn Bộ GDĐT quy định.

5. Cơ sở vật chất và tài chính

5.1. Cơ sở vật chất:

Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của Trung tâm do nhà trường cấp căn cứ theo kế hoạch chung của trường.

Trước mắt, cơ sở vật chất của Trung tâm là toàn bộ cơ sở vật chất của Bộ phận quản lý đào tạo hệ VLVH của phòng Đào tạo chuyển sang (bao gồm: Phòng làm việc, bàn ghế, máy tính và các thiết bị khác ...)

Cơ sở vật chất, tài sản của Trung tâm được duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ và thường xuyên. Hàng năm, Trung tâm tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn tài sản, cơ sở vật chất được nhà trường trang bị, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Nhà nước và kế hoạch của trường.

5.2. Tài chính:

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Trung tâm được giao và Quy chế chi tiêu nội bộ của trường, Giám đốc Trung tâm sẽ xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm của Trung tâm trình Hiệu trưởng xem xét phê duyệt.

- Việc quản lý tài chính của Trung tâm được thực hiện theo quy định chung, qua phòng Kế hoạch-Tài chính của trường.

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn